06 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận

info@holycrab.vn####(028) 73006826

####https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.127386749667!2d106.68088851444087!3d10.801554261683867!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528da0fb10615%3A0xc2bbcda0b13818da!2zNiBQaGFuIFjDrWNoIExvbmcsIFBoxrDhu51uZyAxLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543588915144